صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی

 کمیته اجرایی شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران (دانشگاه اصفهان):

دکتر سید عباس هاشمی دبیر اجرایی همایش

دکتر ناصر ایزدی نیا مدیر گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

دکتر مهدی عربصالحی دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

دکتر امین حاجیان نژاد استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

آقای امیرحسین ابطحی مدیر مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام

آقای عبدالعظیم ایزدی مدیر مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان

آقای جمال محمدی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد و کارشناس دیوان محاسبات

آقای علیرضا رهروی دستجردی دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

خانم نرگس حمیدیان - دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

آقای مصطفی دری سده - دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

دکتر ایمان مؤمنی

آقای سعید یادگاری - دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

خانم الهه ریزی - کارشناس ارشد حسابداری