دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

همایش اصلی:  18 و 19 اردیبهشت 1397
اولین همایش: 19 اردیبهشت 1396 (محل برگزاری: اصفهان)
دومین همایش: 30 آبان 1396 (محل برگزاری: اصفهان)
سومین همایش: 8 اسفند 1396 (محل برگزاری: تهران)
مهلت ارسال چکیده مقالات: 1 بهمن 1396
مهلت ارسال اصل مقالات: 20 اسفند 1396